26 d’oct. 2012

Subvencions per a projectes innovadors i experimentals 2012, l'aportació de Dynamis

http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/20090909_enginycat_tcm32-108191.jpg
Davant la necessitat de reformar les polítiques actives d'ocupació, en el marc de l'estratègia Catalana per l'Ocupació, i les polítiques nacionals i europees (Estratègia Europea 2020).

Es vol donar suport a projectes integrals que fomentin l'activitat de territoris i sectors, i la insersió de persones desocupades.

Dotació 3.800.000€ Cofinançades pel Fons Social Europeu
Termini: 12 de novembre 2012
Període per justificar, projectes finalitzats abans del 31 de desembre de 2013. I iniciats posteriorment a la data de publicació, o com a mínim 15 desembre 2012.


Objecte:
Actuacions innovadores i experimentals, sobre una diagnosi prèvia, afavorint la innovació local, sectorial i transferir-ne els resultats.

Dynamis aportem l'experiència de 2 projectes innovadors seleccionats en anteriors convocatòries. 
- Dina'm. Dinamització de menjadors escolars ecològics a Girona. dinam.saviae.cat
- Saviae.cat Serveis avançats d'informàtica agrària ecològica, en el marc del projecte llavorae.cat. Foment de l'ocupació en el sector de l'agricultura ecològica mitjançant la innovació i la cohesió.

Definició i requisits dels projectes:

objectius SMART:   específics, mesurables i assolibles en un temps determinat.
a) conjunt d'accions integrades que responen a una diagnosi prèvia.
b) àmbit territorial definit
c) participació i implicació d'actors rellevants, públics i privats.
c) Orientats a resultats i productes concrets, i la transferència.

Tipus de projectes:
a) Projectes experimentals o projectes pilot.
Projectes que abordin la creació, el desenvolupament i la posada en marxa d’accions integrades que dinamitzin l’ocupació, l’activitat econòmica dels territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació prèvia.
b) Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial efecte multiplicatiu, que aportin valor afegit i que siguin susceptibles de ser transferits a altres entorns.

Beneficiaris:
a) Ajuntaments i entitats dependents o que hi estan vinculades.
b) Consells comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, d’àmbit supramunicipal i amb competències en promoció de l’ocupació i desenvolupament local.
c) Institucions i entitats sense ànim de lucre.

Participació d'altres entitats en el projecte:
La col·laboració o suport es farà constar a la sol·licitud, mitjançant carta de suport, conveni o contracte de serveis, segons el cas. 

Dynamis ens oferim com entitat col·laboradora o a donar suport. I també us animem a donar suport als projectes en que participarem.

Programes:
a) Innovació en els sectors i les empreses.
b) Innovació en l'ocupació
Es prioritzaran els transversals en els dos programes.

Programa d'innovació en els sectors i les empreses:
10.1 Creació i manteniment d'ocupació de qualitat en sectors emergents o tradicionals en reestructuració.
Satisfer necessitats específiques del sectors productius i de les empreses. 
10.2 Àmbits prioritaris:
1. Creació d'instruments de finançament d'empreses locals.
Dynamis proposem una plataforma de microfinançament on-line, amb una entitat líder en projectes oberts.

2. Relacions empresarials de proximitat: Creció de xarxes de cooperació empresarial i de subministrament sota un criteri de proximitat geogràfica que dinamitzi l'activitat econòmica local.
Dynamis oferim transferència tecnològica del mercat on-line www.saviae.com (agricultura ecològica), i mitjançant la nostres xarxes socials.
Presentarem  www.essavia.com com a nou projecte innovador per productes locals, per sectors i territoris. Creant grups savis, productes savis i territoris savis.
        Optimitzar el transport, logísitica i distribució de productes locals amb Agrologist.

3. Sectors emergents: Green jobs -mediambient, white jobs - sociosanitari, atenció a persones dependents i exclusió social.
Dynamis som experts en desenvolupament i innovació social i ambiental (dinamis.cat). Líders en agricultura sostenible 2.0 Conjuntament amb Humana, promocionem l'agricultura social, en l'àmbit de l'exclusió social. agriculturasocial.saviae.com
Presentarem  una nova plataforma essavia.com com a nou projecte innovador per productes locals, per sectors i territoris. Creant grups de consum savis, productes savis, escoles sàvies i territoris savis. Us animem a participar-hi. 

4. Innovació en sector tradicionals: com turisme i agrolimentari, i altres sectors en funció del territori. 
Models de gestió orientats a l'eficiència econòmica, sostenibilitat ambiental i la responsabilitat social.
Transmissió de coneixement i tecnologies
Dynamis oferim eines innovadores i idees per desenvolupar com:
- Optimitzar rutes i transport
- Comercialització conjunta
- Planificar cultius
- Reduir residus
5. Regeneració del teixit industrial
6. Emprenedoria social: innovació social
Dynamis treballem de recursos, eines i metodologies per Emprenedoria social innovadora, com l'economia associativa, economia del bé comú o auditories d'innovació.
7. Sistemes d'informació i vigilància estratègica.
Dynamis utilitzem un entorn de programació open source, especialment en  Ruby on rails, i especialment el sistema de gestió de projectes  Redmine.
I implantem la metodologia Scrum com a marc de treball per la gestió i desenvolupament de software i projectes.
8. Constitució de xarxes d'actors: econòmics i socials (líders locals) públics o privats. 
Proposem la creació d'una Agrupació Empresarial innovadora(metodologia clúster MIC)
9. Adaptació i realització d'altres experiències d'èxit.
Dynamis hem participat en el projecte pilot d'aplicació de noves tecnologies al Montseny, dins del projecte europeu Rururubal. 

10. Acords de cooperació entre centres de recerca i empreses.
Dynamis té diversos acords amb la Universitat de Girona, amb les Facultats de Biologia, Ciències Ambientals, Geografia, Dret, Màster de Territori, el Centre TECNIO Easy Innova, o el CINIT (innovació transport), Màster d'Agricultura Ecològica UB, Xarxa ConnectEU, Agrofood,Congreso Internacional ComerenlaEcuela. Observatori de l'Alimentació.

Programa d'innovació en l'ocupació:
1. Xarxes d'actors i plans d'acció conjunta.
2. Disseny i implementació de programes universitat-empresa.
3. Creació i adaptació de nous perfils professionals. 
4. Elaboració i implementació de noves metodologies d’orientació i intermediació.
6. Identificar i potenciar persones creatives i telentoses.
7. Acompanyament de projectes professionals, com Spin-off, startup.
Dynamis es membre de la Xarxa Business Angels. BANC
8. Suport a la immigració.
9. Nous sistemes d'intervenció integral de recursos ocupacionals
10. Millora de la qualitat de l'ocupació.
11. Innovació en la formació contínua
12. Realitzar experiències d'èxit.

Tipus d'accions:
a. Informes i dictàmens amb mitjans aliens per proporcionar eines, informació i propostes per a l'implementació de projectes.
b. Assessorament i l'assistència tècnica
c. Difusió i promoció
d. Seminaris.
e. Formació
f.  Xarxes de cooperació
g. Metodologies
h. bones pràctiques.
i. Recursos ocupacionals
j. tutoria/acompanyament/mentoria
k. Altres

Quantia dels ajuts:
75% del total del projecte. 50% de FSE
Màxim 250.0000 per projectes de 312.500€
Pagament de fins a 100% de bestreta fraccionada.

Despeses subvencionables:
a. Personal propi
b. Despeses de mobilitat
c. Despeses de contractació amb un màxim del 75% del import atorgat.
d. Despeses indirectes. màx 10.%
e. Despeses de coordinació, seguiment i control. max 10% i no subcontractable.

Criteris de valoració:
a. Capacitat, complementarietat i experiència del beneficiari i entitats que col·laboren. 25punts
b. Coherència dels objectius amb la necessitat o problemes. 20 punts
c. Qualitat tècnica del projecte descriptiva. 15 punts
e. Resultats concrets, mesurables i contrastables. 20 punts
e. Caràcter innovador, transversalitat, aplicabilitat, i transferència de resultats 20 punts.
Requisit mínim 50 punts.

Normativa

  • Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per a l’any 2012.


Dynamis ens he presentat a la convocatòria de projectes innovadors i experimentals amb el Grup Cooperatiu EcoSEn un projecte d'Emprenedoria Social Associant Inversió x Innovació.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada